Sijoitusstrategiat

Tutkimus paljastaa suurimman esteen vastuulliselle sijoittamiselle

Ympäristöriskit on institutionaalisten sijoittajien suurin sijoitussalkkuihin liittyvä huolenaihe. Vastuullisen sijoittamisen tiellä on kuitenkin haasteita.

Globaalit terveyteen ja talouteen liittyvät haasteet eivät ole tänä vuonna vaimentaneet vastuullisen sijoittamisen kysyntää tai näkymiä. Tämä selviää BlackRockin Global Client Sustainable Investing -kyselytutkimuksesta.

Sijoittajat suunnittelevat kaksinkertaistavansa sijoituksensa vastuullisiin tuotteisiin seuraavan viiden vuoden aikana, ja 20 prosenttia vastaajista sanoi pandemian itse asiassa kiihdyttävän vastuullista sijoittamista.

Kyselytutkimukseen osallistui yhteensä 425 sijoittajaa 27 maasta. Mukana oli yksityisen ja julkisen sektorin eläkeyhtiöitä, varainhoitajia, säätiöitä ja globaaleja omaisuudenhoitajia, jotka hallinnoivat arviolta 25 biljoonaan dollarin varoja.

”Aiemmin tänä vuonna tunnistamamme rakenteellinen muutos on alkanut vaikuttaa tosielämässä, kun poliittisten ja sääntelypaineiden lähentyminen, teknologinen kehitys ja asiakkaiden mieltymykset ovat puskeneet vastuullisuutta kohti sijoittamisen valtavirtaa globaalisti. Kyselytutkimuksemme tulokset osoittavat, että siirtymä kohti vastuullisuutta tapahtuu kaikkialla maailmassa”, sanoo Christian Hyldahl, BlackRockin Pohjoismaiden ja Manner-Euroopan liiketoiminnoista vastaava johtaja.

Vauhdin kiihtyminen tänä vuonna näyttää olevan alkua pysyvälle muutokselle, joka jatkuu ainakin seuraavat viisi vuotta. Kyselyyn vastanneet suunnittelevat kaksinkertaistavansa hallinnoimansa ESG-varat vuoteen 2025 mennessä.

Vaikka vastuullisten sijoitusvarojen kasvu on suurinta Euroopassa, ilmiön merkitys kasvaa myös Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella.

ESG-tekijöiden integroiminen sijoittamiseen

Enemmistö vastaajista pitää vastuullista sijoittamista olennaisena osana sijoitusprosesseja ja -tuloksia, ja 75 prosenttia käyttää tai harkitsee integroitua tapaa sijoittaa, jossa ympäristö- ja yhteiskunnallisiin näkökulmiin sekä hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät riskit on otettu huomioon sijoitussalkuissa.

Integroidussa sijoittamistavassa tarkastellaan kaikkien omistuksien ESG-kriteerejä, ja kaikki sijoituspäätökset arvioidaan vastuullisuuden kokonaisuuden arvioivan linssin läpi.

Vaikka integroiminen pitää kärkipaikkaa, kohdennetut sijoitustavat, kuten teema- tai vaikuttavuusratkaisut, olivat myös suosittuja EMEA-alueella. Vastaavasti näihin strategioihin hakeutui 56 prosenttia ja 52 prosenttia vastaajista.

Maailmanlaajuisesti vastuullisuuden kysyntään vaikuttavat eri alueilla erilaiset sääntely-ympäristöt, vallitsevat käsitykset, yritysten hallitusten ja johdon valvonta sekä tietoisuus vastuullisuuden tuottohyödyistä.

EMEA-alueen vastaajille tärkein syy (51 %) käyttää vastuullisia strategioita on se, että ”se on oikein”. Vain 37 prosenttia alueen vastaajista sanoi, että ”sijoitusriskin vähentäminen” oli keskeinen tekijä päätöksenteossa. Amerikan mantereella riskien vähentäminen on toiseksi suurin tekijä (49 %), jota seuraavat ”parempi riskikorjattu tuotto ” ja ”hallituksen tai johdon mandaatti” (molemmat 45 %).

APAC-alueella asiakaskysyntä on vähäisintä kaikista kolmesta alueesta, ja vain 19 prosenttia vastaajista mainitsee sen tärkeäksi tekijäksi päätöksenteossa.

”Alueesta riippuen asiakkaat suhtautuvat ESG-kysymyksiin ja soveltamiseen eri tavoin. Vaikka kaikki tunnustavat ilmastoriskien oleva etusijalla, ihmisoikeuksien, monimuotoisuuden ja osallisuuden huomioimisessa on eri tasoilla”, Hyldahl sanoo.

Hyldahin mukaan asiakkaiden vastuullisen sijoittamisen syissä näkyy merkittävää alueellista vaihtelua.

”Monet eurooppalaiset sijoittajat näkevät vastuullisuuden hyödyt yhteiskunnallisten vaikutusten kautta. Yhdysvalloissa sijoittajat keskittyvät enemmän riskienhallintaan ja sijoitustuottoihin.”

Ympäristöriskit asiakkaiden suurin huolenaihe

Kaikkien alueiden vastaajat olivat samaa mieltä (88 %) siitä, että ilmastoriskit ovat suurin salkkuihin liittyvä huolenaihe tällä hetkellä. Vaikka ilmaston odotetaan jatkossakin olevan suurin huolenaihe, yhä useampi kyselyyn vastanneista (58 %) kertoi, että sosiaalisiin kysymyksiin, kuten monimuotoisuuteen, osallisuuteen ja oikeudenmukaisiin työtapoihin, liittyvien huolien odotetaan kasvavan eniten seuraavien 3–5 vuoden aikana.

ESG-kriteerien käytön lisääntyminen sijoittamisessa johtuu monista syistä.

Yksi tärkeimmistä on yritysten lisääntynyt tiedottaminen yleisölle sekä muut edistysaskeleet data-analytiikassa, jotka lisäävät ymmärrystä ESG-asioiden tärkeydestä sijoittamiselle.

Tiedon laatu ja saatavuus ovat epäilemättä parantuneet merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Sen ansiosta sijoittajat voivat tehdä sijoituspäätöksiään tiedon pohjalta.

Institutionaalisten sijoittajien keskuudessa vallitsee kuitenkin huomattava yhteisymmärrys siitä, että alueeseen pitäisi panostaa enemmän.

Yli puolet (53 %) vastaajista ilmoitti, että ”ESG-datan ja -analytiikan heikko laatu tai saatavuus” on suurin este heidän vastuulliselle sijoittamiselleen. Estettä pidetään suurempana kuin mitään muuta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös