Yrittäjyys

Hallitus esittää parannusta yrittäjän eläketurvaan – Ministeri: ”Lakimuutos vähentää alivakuuttamista”

Hallituksen esityksen tavoitteena on parantaa yrittäjien eläketurvaa, tukea yrittäjän eläkelain toimeenpanoa sekä puuttua alivakuuttamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen. Kuvaaja: Lauri Heikkinen / valtioneuvoston kanslia.
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen. Kuvaaja: Lauri Heikkinen / valtioneuvoston kanslia.

Esityksellä pyritään parantamaan yrittäjien eläketurvaa ja tukemaan yrittäjän eläkelain toimeenpanoa. Tavoitteena on, että yrittäjän työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa.

Yrittäjien työtulon arviointiin on nykyään muodostunut käytäntöjä, joiden mukaan yrittäjän työtuloa ei ole arvoitu työpanoksen mukaisesti ja yrittäjän työtulo on vahvistettu ainoastaan yrittäjän ilmoituksen mukaisesti. Tämä on johtanut ilmiöön, jossa työtulon taso ei aina vastaa voimassaolevan lain edellyttämällä tavalla yrittäjän työpanoksen arvoa.

Hallituksen esittämillä muutoksilla yrittäjien työtulot saataisiin vahvistettua tasolle, jolla varmistettaisiin yrittäjälle työuran aikaiseen tulotasoon nähden riittävän työeläketurvan karttuminen ja kohtuullinen eläkeaikainen toimeentulo.

Muutoksella varmistettaisiin myös yrittäjän työuran aikaisen sosiaaliturvan taso, koska monien etuuksien taso määrittyy yrittäjän työtulon perusteella.

Tavoitteena vähentää yrittäjien alivakuuttamista

Yrittäjän eläkelaissa säädettäisiin työtulon säännöllisestä seurannasta ja työtulon tarkistamisesta. Tällä tavalla yrittäjälle vahvistettava työtulo vastaisi nykyistä paremmin lain edellyttämää työtulon tasoa yritystoiminnan jatkuessa. Työtulon määritelmää ei muutettaisi, mutta sen perusteena olevia tietoja koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin.

Lisäksi Eläketurvakeskuksesta annettuun lakiin tehtäisiin teknisluonteinen muutos ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä annetun lain voimassaoloaikaa jatkettaisiin vuoden 2024 loppuun.

”Lakimuutos vähentää alivakuuttamista ja siten parantaa yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa. Työtä yrittäjien sosiaaliturvan parantamiseksi riittää jatkossakin”, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen toteaa.

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmisteluun ovat osallistuneet Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat, STTK ry, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, Suomen Yrittäjät ry ja valtiovarainministeriö.

Suomen Yrittäjät esittää, että eduskunta vielä parantaisi esitystä niin, että eri alojen erityispiirteet tulisivat takuulla huomioiduiksi.

”Tavoite on kannatettava. Hallituksen esitykseen on silti tehtävä eduskunnassa muutoksia erityisesti työtulon määrittämistä koskeviin perusteluihin”, kertoo työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä.

Eläkelaitokset tarkistamaan YEL-tulon taso

Esityksen mukaan eläkelaitoksen tulisi kolmen vuoden välein tarkastaa yrittäjän YEL-työtulo. Esityksessä ei olla muuttamassa YEL-työtulon määräytymisperustetta, vaan eläkelaitoksen pitää jatkossakin vahvistaa työtuloksi palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjätoimintaa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon henkilö.

Lakia ollaan kuitenkin täsmentämässä sen osalta, miten vastaavan ammattitaidon omaavan henkilön palkka tulisi arvioida.

Lakiin ehdotetaankin säännöstä yksityisen sektorin mediaanipalkan ottamisesta työtulon määrittämisen lähtökohdaksi. Eläkelaitoksen pitäisi lisäksi ottaa huomioon kaikki yrittäjän työpanoksen määrästä kertova tieto. 

Suomen Yrittäjät on katsonut, että alan palkkataso ja yrittäjän työmäärä ovat jo voimassa olevan lain mukaan keskiössä työtuloa lain mukaisesti määritettäessä, joten kyseessä on lähinnä täsmennys.

”Olemme olleet silti huolissamme esityksen perusteluista ja vaatineet niiden täydentämistä siten, ettei mediaanipalkkaa ryhdytä soveltamaan yksisilmäisesti ja sillä tavalla, ettei toimialan erikoispiirteitä huomioitaisi”, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Makkulan mukaan Suomen Yrittäjät on myös edellyttänyt, että yrittäjän esittämä uskottava näyttö työpanoksensa määrästä tulee ottaa työtulon arvioinnissa huomioon muun selvityksen rinnalla.

”Erityisesti aloittavan yrittäjän kohdalla yrittäjä itse on yleensä ainoa tietolähde yritystoimintaan laitetusta työpanoksesta”, toteaa Hellstén.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös