Talouden trendit

Miesvaltaisilla aloilla korkeampi ansiotaso kuin naisvaltaisilla

Tilastokeskuksen mukaan miesten suosimilla tutkinnoilla päästiin keskimäärin korkeampaan ansiotasoon kuin naisten suosimilla tutkinnoilla.

Tilastokeskuksen tuoreen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3 217 euroa kuukaudessa vuonna 2020. Kokonaisansiot sisältävät säännöllisen työajan palkan lisäksi kaikki palkanlisät ja luontoisedut, mutta eivät kertaluontoisesti maksettavia palkaneriä kuten tulospalkkioita tai lomarahoja.

Korkeampi koulutusaste tuotti keskimäärin suuremman palkan kuin alempi koulutusaste.

Tilastokeskuksen mukaan kaikilla koulutusasteen päätasoilla ylemmästä perusasteesta tutkijakoulutusasteeseen miesten mediaanipalkka ylitti naisten mediaanipalkan koulutusasteesta riippuen noin 10-30 prosenttia.

Vähiten eroa naisten ja miesten mediaanipalkoissa oli tutkijakoulutusasteella. Suurin ero mediaanipalkoissa oli alimman korkea-asteen eli opistotason tutkinnon suorittaneilla. 

Kaikilla koulutusasteilla naisten ja miesten palkkaero oli selvästi pienempi saman tutkinnon suorittaneiden kesken kuin koulutusasteen sisällä.

Eri suuruinen palkkataso saman koulutusasteen suorittaneiden miesten ja naisten välillä johtuu Tilastokeskuksen mukaan esimerkiksi siitä, että miehet ja naiset suorittavat tutkintonsa eri aloilta.

Koulutusasteen lisäksi koulutusala ja suoritettu tutkinto vaikuttavat palkkaan. Eri koulutusaloilta ja tutkinnoista suunnataan tyypillisesti erilaisiin tehtäviin, toimialoille ja sektoreille. Kokonaisansioiden eroihin sukupuolten välillä vaikuttaa myös muut tekijät, kuten työuran pituus tai työaikaan liittyvien lisien ja ylityön määrä.

Miesten suosimilla tutkinnoilla päästiin keskimäärin korkeampaan palkkatasoon kuin naisten suosimilla tutkinnoilla. Esimerkiksi alemman korkeakouluasteen tutkinnon, joka sisältää ammatillisen korkea-asteen, ammattikorkeakoulututkinnot ja alemmat korkeakoulututkinnot, suorittaneiden mediaaniansioissa näkyy selkeä nouseva trendi sen mukaan, miten suuri osuus tietyn tutkinnon suorittaneista on miehiä.

Lähde: Tilastokeskus.

Tutkinnot, joiden suorittaneista miesten osuus oli yli 80 prosenttia, olivat valtaosin eri alojen insinööritutkintoja. Naisvaltaisilta aloilta tyypillisiä tutkintoja olivat esimerkiksi sosionomin ja terveydenhoitajan tutkinnot.

Samansuuntainen korrelaatio miesten osuuden ja palkan välillä oli havaittavissa kaikilla koulutusasteilla perusasteen jälkeen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös