Makrotalous

Väestörakenteen muutokset myrkkyä osakemarkkinoille

Teollisuusmaiden sijoitusmarkkinoiden pitkän aikavälin tuotto-odotusten kannalta väestörakenteen muutokset ovat yksi merkittävimpiä tekijöitä. Länsimaiden väestö ikääntyy radikaalisti lähivuosina. Suomessa väestön ikääntyminen on länsimaiden nopeimpia.

Väestörakenne ja osakemarkkinat

Verkkolehti Street Authority viittaa väestörakenteen ja osakekurssien muutoksia käsittevässä artikkelissaan ekonomistien Zheng Luin ja Mark Speigelin laatimaan tutkimukseen, jossa ekonomistit selvittivät väestörakenteen vaikutuksia osakemarkkinoiden arvostustasoon. Tutkijat totesivat, että osakemarkkinoiden arvostustaso, P/E-luvulla mitattuna, riippuu vahvasti keski-ikäisen väestön (40-49 -vuotiaat) osuudesta suhteessa 60-69 -vuotiaisiin. Eli mitä alhaisempi on keski-ikäisten suhteellinen osuus, sitä alhaisempi on osakemarkkinoiden arvostustaso.

Miksi väestörakenteella on merkitystä osakemarkkinoiden kannalta? Selitys on yksinkertainen: keski-ikäisestä väestöstä suuri osa on työelämässä lisäämässä kansantalouden tuottavuutta ja talouskasvua. Lisäksi keski-ikäisten säästämisaste on korkea, jolloin heidän rahavarojaan ohjautuu osakemarkkinoille.

Vanhemmissa ikäluokissa sen sijaan suuri osa väestöstä on jo eläköitynyt, eivätkä he ole siten enää lisäämässä työpanoksellaan talouden tuottavuutta. Lisäksi vanhemmat ihmiset luopuvat osakesijoituksista rahoittaakseen kulutustaan. Vanhemmat ihmiset myös pyrkivät vähentämään sijoitussalkun riskitasoa siirtämällä varoja pois riskisistä osakkeista vähemmän riskisiin omaisuuslajeihin kuten käteiseen ja korkorahastoihin.

Suomen väestörakenteen muutokset

Väestön ikääntyminen on haaste kaikissa länsimaissa, myös Suomessa. Suomessa onkin viime aikoina paljon keskusteltu huoltosuhteen heikentymisen tuomista haasteista.

Taloudellinen huoltosuhde mittaa sitä, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. Ennusteiden mukaan Suomen huoltosuhde heikkenee nopeimmin EU:ssa.

Huoltosuhteen heikkeneminen joutuu ennen kaikkea Suomen väestön ikääntymisestä. Väestöllinen huoltosuhde kuvaa yli 65-vuotiaiden ja 0-15 -vuotiaiden osuutta koko väestöstä. Oheisen Tilastokeskuksen laatiman kuvaajan mukaan erityisesti ikääntyneen väestön osuus on Suomessa rajussa kasvussa.

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-5379. Vuosikatsaus 2009,  Väestöllinen huoltosuhde 1950-2009 ja ennuste 2010-2050 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2012].

Johtopäätökset

Huoltosuhteen heikentyminen tuo vakavan uhan Suomen talouskasvun ja työllisyyden pitkän aikavälin kehitykselle. Ilmiö ei ole kuitenkaan vain poliitikoiden ja valtion virkamiesten ongelma, vaan se on haaste myös sijoittajille. Millaiset mahdollisuudet Suomen osakemarkkinoilla on saavuttaa kohtuullista tuottoa suhteessa riskiin tulevina vuosina, kun väestörakenteen muutokset heikentävät rahavarojen ohjautumista osakemarkkinoille?

On toki muistettava että osakemarkkinoiden rahavirrat riippuvat myös kansainvälisten sijoitus- ja eläkerahastojen sijoituspositioista. Jos kuitenkin kaikissa länsimaissa kohdataan sama väestörakenteen tuoma ongelma, eivät kansainväliset sijoitusvarat luo välttämättä kasvupotentiaalia Suomen osakemarkkinoille pitkällä aikavälillä.

Väestörakenteen tuomat rajoitukset osakemarkkinoiden kehitykselle ovat ongelma kuitenkin vain kehittyneissä talouksissa. Kehittyvissä talouksissa puolestaan väestön ikärakenne on hyvin erilainen. Nuoren ja työikäisen väestön osuus on useissa kehittyvissä talouksissa korkea. Ikärakenne ei siis niissä maissa rajoita osakemarkkinoiden tuottomahdollisuuksia pitkällä aikavälillä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös